Strona główna | wstecz       

                                


Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, o przystąpieniu do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Gotowi do zmian".

Celem projektu jest poprawa warunków do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Adresatem projektu jest grupa 562 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce, w tym w szczególności wymienieni w art.49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(Dz. U. Nr 99, poz.1001 z późn. zm.):
 • do 25 roku życia,
 • długotrwale bezrobotni ,
 • zamieszkali na wsi,
 • powyżej 50 roku życia,
 • bez kwalifikacji zawodowych ,
 • kobiety.
W 2008r. w ramach projektu będą realizowane następujące działania:
 • Poradnictwo zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia - dla 125 osób
 • Staże - dla 200 osób
 • Przygotowanie zawodowe - dla 160 osób
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - dla 77 osób.
Koszty programu to 3 403 0000 PLN.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 68
- bezrobotni pokój nr 24 - Doradca Zawodowy
- pracodawcy pokój nr 1.
Samorząd Powiatu Ostrołęckiego - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, o przystąpieniu do drugiego etapu realizacji projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Nowa szansa" w ramach Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałe bezrobocia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Celem projektu jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych i zmniejszenie liczby osób długotrwale bezrobotnych.

Adresatem projektu jest grupa 388 osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia pozostających w rejestrze powiatowego urzędu pracy nie dłużej niż 24 miesiące.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:
 • Poradnictwo zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia - dla 204 osób bezrobotnych
 • Przygotowanie zawodowe - dla 184 osób
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - dla 90 osób.
Koszty programu w 2007r. to: 1 591 100 zł.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 68
Nr tel. (0-29) 760-33-77, e-mail: waos@praca.gov.pl, pup-ostroleka.samorzady.pl.
Samorząd Powiatu Ostrołęckiego - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, o przystąpieniu do drugiego etapu realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Pierwszy start" w ramach Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Celem projektu jest zaktywizowanie i przygotowanie do wejścia na rynek pracy oraz dostosowanie kwalifikacji bezrobotnej młodzieży.

Adresatem projektu w 2007 roku jest grupa 402 osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia pozostających w rejestrze powiatowego urzędu pracy nie dłużej niż 24 miesiące.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:
 • Poradnictwo zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia - dla 89 osób bezrobotnych
 • Staże - dla 313 osób
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - dla 7 osób.
Koszty programu w 2007r. to: 1 710 300 zł.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 68
Nr tel. (0-29) 760-33-77, e-mail: waos@praca.gov.pl, pup-ostroleka.samorzady.pl
Samorząd Powiatu Ostrołęckiego - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje o przystąpieniu do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Pierwsza szansa" w ramach Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Celem projektu jest zaktywizowanie i przygotowanie do wejścia na rynek pracy oraz dostosowanie kwalifikacji bezrobotnej młodzieży. Adresatem projektu jest grupa 625 osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia pozostających w rejestrze powiatowego urzędu pracy nie dłużej niż 24 miesiące.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:
 • Poradnictwo zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia - dla 75 osób bezrobotnych w zakresie:
  • pracownika ds. kadr i płac
  • magazyniera
  • pracownika służb ekonomiczno podatkowych
  • operatora wózków jezdniowych
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • Staże - dla 500 osób
 • Prace interwencyjne - dla 50 osób
 • Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej - dla 5 osób.
Koszty programu to 2 535 000 zł, z tego w 2005r. 1956 000 zł, w 2006r. 579 000 zł.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 68 - bezrobotni pokój nr 24 - Doradca Zawodowy - pracodawcy pokój nr 1.
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje o przystąpieniu do realizacji projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Powrót na rynek pracy" w ramach Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałe bezrobocia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Celem projektu jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych i zmniejszenie liczby osób długotrwale bezrobotnych. Adresatem projektu jest grupa 335 osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia pozostających w rejestrze powiatowego urzędu pracy nie dłużej niż 24 miesiące.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:
 • Poradnictwo zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia - dla 105 osób bezrobotnych w zakresie:
  • podstawowych zasad higieny i żywienia i kas fiskalnych
  • podstaw obsługi komputera
  • uprawnień SEP
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej
  • podstaw języka angielskiego
  • operatora wózków jezdniowych
 • Przygotowanie zawodowe - dla 180 osób
 • Prace interwencyjne - dla 50 osób
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - dla 30 osób.
Koszty programu to 1 450 000zł, z tego w 2005r. 1 133 000 zł, w 2005r. 317 000 zł.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 68 - bezrobotni pokój nr 24 - Doradca Zawodowy - pracodawcy pokój nr 1.

© 2000 Starostwo Powiatowe w Ostrołęce. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: